5. výročie posviacky SED v Košeci

26. októbra 2008 Púchov-Košeca

26. októbra sa v púchovskom ev. a.v. chráme Božom konalo valné zhromaždenie spolku Martina Luthera, v rámci ktorého sme si pripomenuli i 5. výročie posviacky nášho zariadenia (31.10.2003). Po skončení služieb Božích, ktorých sa okrem dôstojného br. biskupa VD Mgr. Slavomíra Sabola zúčastnilo i mnoho ďalších - pre nás tak vzácnych hostí, sa v priestoroch strediska SED Košeca konala slávnostná recepcia.

Brat diakon Ľ. Marcina privítal vzácnych hostí
Započatie služieb Božích
Kázňou poslúžil dôstojný br. biskum VD, Mgr. Slavomír Sabol
Program obohatil vystúpenie púchovského spevokolu
...nechýbal ani spevokol zo Záriečia
Áronovské požehnanie
Privítanie na agape v SED KošecaDuchovný správca oboznámil br. biskupa s plánmi rozširovania SED Košeca
Br. biskup sa zaujímal o život v našom stredisku

www.diakoniakoseca.sk