Košeci sa už 15 rokov skloňuje

a v praxi naplňuje význam slova DIAKONIA

_______________________________________________

Myšlienka vzniku diakonického centra v Košeci vznikla krátko po vysviacke nového evanjelického kostola (31. október 1994), teda pred 15. rokmi. Následne po zdĺhavom schvaľovacom procese cirkevných a štátnych grémií bola 6. septembra 1996 vydaná Zriaďovacia listina. Samotná výstavba celého diela bola ukončená a slávnostne posvätená 31. októbra 2004. Presne 5 rokov sa koná v tomto sociálnom účelovom zariadení ECAV na Slovensku praktická služba lásky - DIAKONIA.

Pri tejto príležitosti sa konali v sobotu 3. októbra 2009 o 15:00 hod. na nádvorí SED  Košeca, za krásneho počasia Slávnostné služby Božie s Večerou Pánovou, na ktorých kázal dôst. br. Mgr. Miloš Klátik, PhD., gen. biskup ECAV na Slovensku. Liturgiou a modlitbami takmer 500 účastníkom zhromaždenia poslúžilo 16 duchovných ECAV. Slávnosti sa zúčastnili hostia z ekumény štyria br. farári z rím.-kat. cirkvi, zástupcovia ÚED z Bratislavy, predstavitelia štátnej správy, kultúrneho, verejného a spoločenského života nášho regiónu. Programom poslúžil spevokol z CZ ECAV Trenčín, dychová hudba Košečanka, a mužský zbor SED Košeca. Slávnosť pokračovala dňom otvorených dverí SED a následnou slávnostnou recepciou -  agapé v jedálni zariadenia.

Liturgia
Kazen brata biskupa
Kazen brata biskupa 2
Ucastnici Bohosluzieb
Ucastnici Bohosluzieb 2
Obyvatelia s personalom
Foto1
Slavnostna tabula

w w w . d i a k o n i a k o s e c a . s k