Aktuálne

  » Vzácna návšteva v košeckej diakonii, ocenenie v rámci akcie "Deň pre vás"  
 

 

 

  V sobotu 21. augusta 2021 navštívil najväčšie diakonické stredisko v rámci siete ED ECAV na Slovensku vzácny hosť, vladyka, prof. ThDr. Cyril Vasiľ, grécko-katolícky arcibiskup z Košíc. Návšteva sa uskutočnila na základe dobrých, ekumenických vzťahov s vedením SED Košeca, pri príležitosti celoslovenskej púte RKC na známej hore Butkov – Ladce, kde pán arcibiskup mal v popoludňajších hodinách homíliu ku takmer šesťtisícom prítomným pútnikom. Pri návšteve SED Košeca a po privítaní správcom, Ľubomírom Marcinom, sa vzácny hosť prihovoril ku zhromaždeným klientom a personálu v kaplnke strediska. Poďakoval za milé prijatie a prítomných klientov povzbudil slovami, aby všetci vládali niesť svoj kríž v starobe, chorobe, nevládnosti a osamotenosti statočne. Rovnako vyzdvihol službu a nasadenie personálu, zvlášť v tejto ťažkej pandemickej dobe. Nasledoval spev Pánovej modlitby – Otčenáš v staroslovienčine s organovým sprievodom kantora a člena SR SED Košeca, Martina Melišíka v podaní M. Breče a Ľ. Marcinu. Následne pán arcibiskup udelil prítomným Archijerejské požehnanie. Klientka zariadenia, Jarmila Smetanová, pôvodom z Trenčína, odovzdala vzácnemu hosťovi kyticu kvetov a predniesla aj obdivuhodné ďakovné slová. Potom nasledovala prehliadka zariadenia, ktoré si pán arcibiskup so záujmom prezrel v sprievode svojho asistenta, Jozefa Havrilčáka. Správca SED Košeca, Ľ. Marcina, daroval pánovi arcibiskupovi ozdobný kríž, ktorý dostal pred rokmi od príbuzných až z ďalekého, kanadského Toronta.

Následne popoludní, na základe pozvania organizátorov podujatia „Deň pre vás“, sa vedenie SED Košeca zúčastnilo milého, dojemného stretnutia v Manínskej tiesňave pri Považskej Bystrici. Tam predseda TSK, Jaroslav Baška; riaditeľ považskobystrickej nemocnice, Igor Steiner a primátor mesta Považská Bystrica, Karol Janas, poďakovali zdravotníckym pracovníkom, záchranárom, hasičom a pracovníkom v sociálnych službách za vysokorizikové nasadenie pri doterajšom zvládaní pandémie Covidu-19. Ako prejav vďaky a úcty odovzdal predseda TSK, Jaroslav Baška, prítomným upomienkové predmety. V tú istú sobotu popoludní sa časť personálu spolu s vedením SED Košeca, zúčastnilo púte RKC na hore Butkov, na základe pozvania gen. riaditeľa Považských cementární Ladce, Antona Barcíka, spoluorganizátora podujatia, kde programom poslúžil medzi inými aj známy spevák Jožo Ráž. Dobrovoľná zbierka vykonaná pri tejto akcii poputuje do Tanzánie na hĺbenie studní. Anna Kušnírová predsedníčka SR SED Košeca

Anna Kušnírová, predseda SR SED Košeca

 

      

 
  » Laureát Ceny predsedu TSK za rok 2020 - Ľubomír Marcina  
 

 

  

  V kongresovej sále Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) sa 9. júna 2021 konalo slávnostné zhromaždenie predstaviteľov a poslancov TSK, v rámci ktorého z rúk predsedu Jaroslava Bašku prevzali najvyššie ocenenie – Cena predsedu TSK za rok 2020 dvaja Laureáti. Jedným z nich je Ľubomír Marcina, duchovný evanjelickej cirkvi, rodák z Púchova. Veľký vplyv na výchovu a formovanie jeho osobnosti ako aj duchovného rastu mali kňazi pôsobiaci v Púchove a okolí. Pre svoje presvedčenie, nezlomnú vieru a lásku k Božím veciam, bol minulým režimom prenasledovaný a väznený. Až po páde komunistického režimu mohol zahájiť skrátené štúdium evanjelickej teológie v Bratislave. Zásluhou vynikajúcich študijných výsledkov a z rozhodnutia vtedajšieho vedenia cirkvi prijal diakonskú vysviacku 26.10.1991 v chráme Božom v Tisovci z rúk vtedajšieho gen. biskupa Pavla Uhorskaia, čím sa stal duchovným Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku. Následne opustil výhodné zamestnanie v Matadore Púchov a od 1.11.1991 nastupuje na uprázdnenú kňazskú stanicu v rozsiahlom diasporálnom cirkevnom zbore v Košeci, ktorý ponímal celý Ilavský okres. Tu na neho čakalo množstvo práce, v ktorej sa osvedčil ako horlivý a svedomitý šafár. Pracoval s deťmi a mládežou, popri všetkej duchovno-pastierskej službe konal službu vo väzniciach, nemocniciach, domovoch dôchodcov, vyučoval náboženstvo na školách, pripravoval konfirmandov, krstil, sobášil i pochovával. Odchoval množstvo mladých spolupracovníkov, ktorí sú doposiaľ prínosom nielen pre evanjelickú cirkev a diakoniu, ale aj spoločenský život. Pod vedením Ľubomíra Marcinu bol za jeden rok v Košeci vybudovaný nový evanjelický kostol, následne opravené a postupne zveľaďované cirkevné budovy na území diaspory. Zavŕšením jeho budovateľských aktivít bola výstavba Účelového sociálneho zariadenia ECAV na Slovensku – Strediska evanjelickej diakonie v Košeci s kapacitou 70 miest, 45 zamestnancami a mnohými spolupracovníkmi. Úroveň a poskytovanie soc. služieb v tomto diakonickom sociálnom zariadení je, čo do kvality a vybavenosti i odbornosti personálu na vysokej úrovni. Za nezištnú službu pre Evanjelickú diakoniu prevzal mnohé zahraničné i domáce ocenenia. Pred 10 rokmi zaujal nové pôsobisko – cirkevný zbor ECAV v Považskej Bystrici, kde doposiaľ popri diakonickej činnosti koná duchovno-pastiersku službu. Aj tu sa mu naskytol široký záber práce, ktorú s veľkou horlivosťou zápalom a nadšením realizoval. Treba spomenúť prestavbu Zborového domu s kostolom, nadstavbu veže a nadobudnutie píšťalového 2-manuálového organa do kostola v Považskej Bystrici, ako aj rekonštrukcia filiálneho kostola v Bodinej. Mesto Považská Bystrica mu za doterajšiu prácu udelilo verejné uznanie mesta za neúnavnú duchovno-pastiersku službu, ekuménu a rozvoj duchovných hodnôt, ako aj za službu starostlivosti o chorých a nevládnych obyvateľov v Trenčianskom regióne. Koncom roka 2020 si Ľubomír Marcina pripomenul v kruhu najbližších spolupracovníkov 60. narodeniny, 25. výročie diakonickej služby a v tomto roku si bude pripomínať 30. výročie od ordinácie – vysviacky za duchovného ECAV na Slovensku. Za službu pre Evanjelickú diakoniu si doposiaľ prevzal mnohé domáce i zahraničné ocenenia. Cena predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2020 mu bola odovzdaná za dlhoročné pôsobenie, celoživotné zásluhy v duchovnej, sociálnej oblasti a pri príležitosti jeho významného životného jubilea.

Anna Kušnírová, predseda SR SED Košeca

 

      

 
  » Príklad hodný nasledovania  
 

 

   V zastúpení Strediska evanjelickej diakonie Košeca (SED), chcem aj takýmto spôsobom poďakovať a vyzdvihnúť nezištnú pomoc bratovi kpt. Mgr. Ondrejovi Rišiaňovi, PhD., dekanovi Veliteľstva pozemných síl v Trenčíne.

   Brat Ondrej Rišiaň ako jediný z radov ordinovaných našej cirkvi ponúkal SED nezištnú, obetavú – nielen duchovnú službu, ale predovšetkým poslúžil aj manuálnou prácou. Často preťažený personál SED počas obdobia pandémie absentoval. Brat Ondrej Rišiaň ochotne prichádzal do SED, kde sa podieľal na pomocných prácach, či pri výstavbe prístrešku k výťahu, ktorý sme svojpomocne realizovali. Taktiež slúžil aj rannými duchovnými zamysleniami pre klientov cez interný rozhlas z kaplnky nášho zariadenia. V spolupráci s miestnou samosprávou, a to nielen v Košeci ale aj na okolí vyslaný vedením Ekumenickej pastoračnej služby OS a OZ SR sa zúčastňoval s tímom sestier nášho SED celoplošného testovania na COVID-19. Ochotu byť nápomocný preukazoval a preukazuje aj v CZ ECAV v Považskej Bystrici, jednak ako kazateľ slova Božieho, či liturg počas slávnostných služieb Božích, ale aj zastupovaním počas mojej hospitalizácie. V považskobystrickom CZ, kde má trvalý pobyt sa horlivo s celou svojou rodinou zúčastňuje bohoslužobného a cirkevno-zborového života. Preto aj po dohovore s bratom gen. duchovným ekumenickej pastoračnej služby OS a OZ SR plk. Mgr. Viktorom Sabó, chcem tento ojedinelý príklad dať do pozornosti, širokej evanjelickej verejnosti, hlavne jej duchovným a cirkevno-zborovým funkcionárom na povzbudenie a zamyslenie sa, ako oni naplnili výzvu Zboru biskupov ECAV na pomoc v zdravotných a sociálnych zariadeniach počas pandémie.

   Bratovi Ondrejovi Rišiaňovi v mene Strediska evanjelickej diakonie v Košeci, ako aj CZ ECAV v Považskej Bystrici, vyslovujem úprimné srdečné poďakovanie.

Ľubomír Marcina, správca SED Košeca

 

      

 
  » Košecká diakonia zasvätila Pamiatku reformácie aj praktickou službou  
 

 

  


Na sviatok Pamiatky reformácie 31. októbra 2020, prebehlo testovanie na Covid-19 aj v Stredisku evanjelickej diakonie Košeca, a to opäť vo vlastnej réžii. Náš zdravotnícky personál pod vedením odborne skúsenej vrchnej sestry Anny Kušnírovej, najskôr otestoval 75 klientov zariadenia, ako aj personál, s celkovým výsledkom – negatívny. Následne sa celý diakonický tím presunul na miestne futbalové ihrisko, kde posilnil ďalšie 2 tímy testujúce obyvateľov obce. Vďaka výbornej spolupráci so starostom Radomírom Brtáňom, príslušníkmi armády SR a miestnym hasičským zborom, celá akcia prebiehajúca počas 2 víkendových dní v našej obci s 2600 obyvateľmi, dopadla na výbornú. Taktiež neboli opomenuté reformačné služby Božie. Tie sa konali popoludní o 14 hodine v diakonickej kaplnke, avšak len cez rozhlasové ozvučenie izieb, chodieb a ostatných priestorov. Klienti, vedenie a celý službukonajúci personál boli tak okrem dopoludňajšieho TV prenosu, účastný služieb Božích s vysluhovaním sv. Večere Pánovej priamo v zariadení. Služby Božie vykonal duchovný správca, br. Ľubomír Marcina, zakladateľ, budovateľ a neúnavný horlivý pracovník v košeckej diakonii i na vinici Pánovej. V rámci reformačných služieb Božích, sme si pripomenuli 25. výročie jeho služby a pôsobenia v ED ECAV na Slovensku. Košecké Stredisko ED je dnes najväčším v sieti ED ECAV, kde dosahuje obdivuhodných výsledkov a má dobré meno nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Momentálne brat Ľubomír Marcina je služobne najstarším pracovníkom v rámci siete stredísk ED ECAV na Slovensku. Pri tejto príležitosti nechýbali preto ďakovné pozdravy, predovšetkým z Ústredia ED ECAV, ale aj s partnerských diakonických zariadení zo zahraničia. Citujúc jedno za všetky: „Prajeme ti, drahý brat Ľubomír, veľa Božieho požehnania, sily, múdrosti a rozvahy do ďalších rokov, nielen v diakonickej službe“. Organovou hrou poslúžil člen SR SED Košeca, poddozorca TUS a kantor Ing. Martin Melišík, PhD. Sviatosť sv. Večere Pánovej prisluhovanou bratom Marcinom, za asistencie zamestnanca SED Košeca, Ing. Jakuba Rosu, študenta ETF UK v Prahe, prijali všetci klienti vo svojich izbách, ako aj službukonajúci personál a vedenie SED, za dodržania prísnych hygienických predpisov. Počas Večere Pánovej sa priestormi košeckej Diakonie, prostredníctvom rozhlasu ozývala pieseň z Tranovského kancionála, „Ozdobíš se duše milá“, v podaní brata kantora. Po záverečnej liturgii sa rozozvučal mohutný Lutherov hymnický chorál, „Hrad prepevný“ a hlahol zvonov z veže diakonickej kaplnky.

Ing. Marcel Breče, riaditeľ SED Košeca

 

      

 
  » Testovanie COVID-19 v SED Košeca  
 

 

V najväčšom zariadení v sieti Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku, v zariadení pre seniorov SED Košeca, sme sa dočkali dlhodobo očakávaného testovania klientov a personálu na COVID-19. Rýchlotesty boli doručené do nášho zariadenia prostredníctvom VÚC Trenčín 5. mája 2020. Následné testovanie absolvovalo 70 klientov a 38 zamestnancov so 100% negatívnymi výsledkami. Z tohto možno usúdiť, že vedenie SED Košeca, opäť dokázalo na profesionálnej úrovni a vo vlastnej réžii zabezpečiť nielen ochranné pomôcky a dezinfekciu, ale spoločne so zodpovedným prístupom všetkých zainteresovaných, aj ochrániť zariadenie pred nebezpečnou nákazou. Mnohokrát to bolo s vypätím síl, zachovať všetky štátne a hygienické nariadenia a popritom zabezpečovať každodenný plynulý chod SED. Žiaľ, že aj v tejto dobe, kedy sme všetci na jednej lodi sa zase uplatňuje princíp prednostne riešiť verejných poskytovateľov sociálnych služieb, čiže štátne zariadenia pred neverejnými, teda aj cirkevnými. Naša veľká vďaka patrí v prvom rade vrchnej diplomovanej sestre s dlhoročnou zdravotníckou praxou Anne Kušnírovej, za vysoko profesionálne nasadenie a odborné zvládanie krízovej situácie. Rovnako vďaka a obdiv patrí riaditeľovi, Ing. Marcelovi Breče, za múdrosť, rozvahu, obetavosť a osobný prínos v tejto zložitej dobe. Veľká pomoc, v pravý čas nám prišla prostredníctvom Rádu Maltézskych rytierov v osobách podnikateľa Róberta Jendrova a Ing. Jána Gramatu, riaditeľa krajského Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín, ktorí doručili do nášho zariadenia 5500 kusov ochranných rukavíc a 200 litrov dezinfekcie. Ďakujeme za stovky kusov ochranných rúšok od rôznych darcov z regiónu, zvlášť členke správnej rady SED Košeca, MUDr. Zlatici Krupičkovej. Naša vďaka za veľkú duchovnú a morálnu podporu patrí dekanovi kpt. Mgr. Ondrejovi Rišiaňovi, PhD. z Úradu ekumenickej pastoračnej služby OS SR Trenčín, bratom farárom Petrovi Fabokovi, Jozefovi Pacekovi, Dušanovi Cinovi a Jánovi Molčanovi, ako aj poddozorcovi TUS, Martinovi Melišíkovi. V neposlednej miere cítime stále veľkú podporu a záujem z Ústredia ED ECAV, zo strany obce Košeca, zvlášť pána starostu Mgr. Radomíra Brtáňa, ako aj vedenia Považskej cementárne Ladce. Kiež by biblické slová Gal. 6:2 – „Jedni druhých bremená znášajte, a tak naplníte zákon Kristov“, rezonovali aj naďalej v našom zariadení, ale aj v cirkvi, nielen po tieto dni skúšok a boja s aktuálnym celosvetovým postrachom ľudstva – Korona vírusom. 

Ľubomír Marcina, správca SED Košeca

      

 
  » Zvládanie núdzového stavu v SED Košeca  
         
 

      Aj v Stredisku Evanjelickej DIAKONIE v Košeci, čelíme už od prvých správ o koronavíruse, tomuto dnes tak často skloňovanému postrachu ľudstva. Okrem núdzového stavu nám nariadeným štátnymi inštitúciami, platí aj v našom stredisku úplný zákaz návštev príbuzných našich klientov, či osobných prijímaní akýchkoľvek stránok.

     Personál, ktorý sa nám zredukoval z dôvodu práceneschopnosti, nahradilo vedenie zariadenia. A tak správca SED, Ľubomír Marcina vystriedal luterák, ktorý používa teraz len sporadicky, za bielu kuchársku uniformu. Riaditeľ zariadenia Marcel Breče, popri kancelárii, trávi viac času na oddelení medzi klientmi a personálom, administratívny pracovník Jakub Rosa, zastáva pomocnú funkciu sanitára. Aj v tomto núdzovom stave, obdivuhodné výkony podáva vrchná sestra, Anna Kušnírová, s celým personálom, ktorý popri vlastnej smene prichádza do služieb aj večer, kedy je nápor práce s našimi ťažko postihnutými klientmi. Čo sa týka zabezpečenia nášho zariadenia ochrannými pomôckami, treba vyzdvihnúť a poďakovať ústrediu Evanjelickej diakonie v Bratislave, za promptné dodanie rúšok pre náš personál i klientov. Rovnako treba poďakovať VÚC Trenčín, konkrétne pani Elene Nekorancovej, vedúcej sociálneho odboru, za odporučenie projektu – výzvy Tatrabanky o finančnú pomoc na nákup ochranných rúšok a rukavíc. Srdečná vďaka patrí členovi správnej rady SED Košeca, Martinovi Melišíkovi, kantorovi, ktorý s bratom farárom Dušanom Cinom, zo susedného Púchova, nahráva služby Božie v púchovskom kostole a v nedeľu o desiatej hodine si ich aj my môžeme cez internet v priamom prenose vypočuť z našej kaplnky. Zvuk prichádza do mikrofónu a vďaka kvalitnému ozvučeniu všetkých priestorov, je každý v zariadení, účastný služieb Božích, vždy s úžasnou povzbudivou kázňou. Veľkou morálnou podporou je nám vedenie obce, na čele s pánom starostom Radomírom Brtáňom, vedenie Považskej cementárne Ladce a duchovnou podporou tiež brat farár rímskokatolíckej cirkvi, Jozef Petráš z Ladiec. A teda biblické slová: „Jedni druhých bremená znášajte a tak naplníte zákon Kristov.“ (Gal. 6,2), sa v dnešných ťažkých časoch skúšok naplno prejavujú v praxi.

Ľubomír Marcina, správca SED Košeca

      

 
  » Výnimoční jubilanti v Stredisku evanjelickej j diakonie  
         
 

     
  

      V Stredisku evanjelickej diakonie Košeca (SED), dožíva jeseň svojho života spomedzi 70 klientov aj značná časť – 11 seniorov nad 90 rokov.

    Pri tejto príležitosti a nadväznosti na nedávnu vzácnu návštevu nášho SED dôstojným bratom gen. biskupom Ivanom Eľkom, sa po týždni konala v tomto zariadení ďalšia milá akcia v rámci plánovaných aktivít. Jedenásti klienti sa stretli v jedálni zariadenia k spoločnej oslave – poďakovanie za dlhý život. Na úvod stretnutia prítomných hostí v osobách primátorov a starostov miest a obcí, odkiaľ naši jubilanti pochádzajú, privítal správca SED Ľubomír Marcina. Svoj duchovný príhovor založil na základe biblického textu: Žalm 71, 5.9:„Lebo Ty si mi nádejou, Pane, Hospodine, Tebe dôverujem od svojej mladosti. Nezavrhni ma v čase staroby, Ty ma neopusť!“

    „V zariadeniach pre dôchodcov je možné postretať rôznych ľudí, rôzne ľudské príbehy. U niektorých prevládajú pocity sklamania, zatrpknutosti, strát, hnevu, neodpustenia trvajúceho desaťročia. O čo je krajšie, keď vidíme dôchodcov, ktorí sú pokojní, vyrovnaní, tešiaci sa z lásky detí, vnúčat a dobrých rodinných vzťahov. Všetci nie sme rovnakí. Krásnym stromom sú podobní tí, ktorí sú vďační, milí, láskaví, trpezliví a hlavne modliaci sa „za všetkých a za všetko“. Úcta k starému človeku sa stala vo Svätom Písme zákonom. Pred šedinami povstaň, ucti si staršiu osobu, píše sa v 3. knihe Mojžišovej. Keď ide o vlastných rodičov, tak ten zákon je ešte prísnejší a Boh ho zahrnul do Desatora Božích prikázaní „Cti otca svojho a svoju matku, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dal Pán, tvoj Boh.“V minulosti sa starému človeku vzdávala veľká úcta podľa zásady, že treba mať úctu k šedinám. U niektorých národov sa staroba vysoko váži a ctí, v Afrike má slovo starých veľkú váhu, lebo ich považujú za „živé knižnice“ skúsenosti a múdrosti. Vysoký vek má vlastné hodnoty, ktoré sú veľmi potrebné mladším generáciám a celej spoločnosti. Starší ľudia majú zmysel pre minulosť a pre dejiny, kým mladí často nepoznajú ani len najbližšie dejiny a opakujú omyly minulosti. Majú aj ucelenejší pohľad na život; ich citové, mravné a náboženské hodnoty sú dôležité pre rovnováhu v rodinách, v spoločnosti i pre jednotlivé osoby. Staroba je kríž, ale je i dar. Treba len objaviť hodnoty vyššieho veku a použiť ich na obohatenie života celej spoločnosti. A napokon staroba ponúka ucelený pohľad na život. Ľudská spoločnosť by bola bez pochyby lepšia, keby vedela zužitkovať hodnoty dôchodcov, seniorov.“

    Po ňom sa jubilantom prihovoril poverený riaditeľ UED ECAV na Slovensku, Ján Gasper, ktorý vo svojom príhovore pozdravil nielen jubilantov a prítomných hostí, ale vyzdvihol aj dlhoročnú vysokú úroveň a kvalitu poskytovaných sociálnych služieb v tomto najväčšom zariadení v rámci siete ED ECAV na Slovensku. Následne ho vystriedal Radomír Brtáň, starosta obce Košeca a podpredseda ZMOSu,ktorý odovzdal oslávencom kytice kvetov a vecné dary, poukázal na vzájomnú dlhoročnú spoluprácu obce s vedením SED Košeca.

    Deti zo susednej materskej školy predviedli dojímavý program. Nechýbalo občerstvenie, ktoré pripravil ochotný personál. Toto milé stretnutie s našimi jubilantmi pokračovalo zápisom do kroniky obce, v družných rozhovoroch plných spomienok pri živej hudbe. Nechýbali ani slová vďaky z radov klientov, hlavne vrchnej sestre Anne Kušnírovej, za obetavé nasadenie pri zorganizovaní celej akcie, ale aj za príkladnú starostlivosť všetkým, ktorí denno-denne konajú v tomto sociálnom zariadení SED praktickú kresťanskú službu lásky – diakoniu.

Marcel Breče riaditeľ SED Košeca

 

 

 

 
      

 
  » Október - mesiac úcty k starším  
         
 

     

      „Lebo Ty si mi nádejou, Pane, Hospodine, Tebe dôverujem od svojej mladosti. Nezavrhni ma v čase staroby, Ty ma neopusť!“ Žalm 71, 5-9 V duchu týchto biblických slov sme započali 1. októbra 2019 v košeckom zariadení Strediska evanjelickej diakonie Mesiac úcty k starším.Múdry starozmluvný Kazateľ spoznal a zachytil pre ďalšie generácie hodnotnú myšlienku, poznanie, že „všetko pod Slnkom má svoj čas.“ Je čas narodiť sa, je čas dospievať, je čas stavať, je čas pracovať, je čas založiť si rodinu, je čas hovoriť, je čas mlčať, je čas hodnotiť. A keďže je čas narodiť sa, je i čas dospievania, dospelosti a staršieho veku. Starší vek sa všeobecne chápe ako fáza ubúdania životných síl a rastúcej závislosti na iných. Pre moderný svet je to často čas bez citu, bez srdca, bez lásky a služby, nakoľko starý neproduktívny človek je považovaný už za príťaž. Jedno príslovie hovorí: „Suché lístie nehyzdí krásne stromy.“

     Aj v našom košeckom zariadení Strediska evanjelickej diakonie, je možné postretať rôznych ľudí, rôzne ľudské príbehy. U niektorých prevládajú pocitysklamania, zatrpknutosti, strát, hnevu. O čo je krajšie, keď vidíme klientov, ktorí sú tu spokojní, vyrovnaní, tešiaci sa z každého dňa, ktorý sa tu mohli dožiť obklopení príkladnou starostlivosťou, službou lásky – diakoniou. Všetci nie sme rovnakí. Krásnym stromom sú podobní tí, ktorí sú vďační, milí, láskaví, trpezliví a hlavne modliaci sa „za všetkých a za všetko.“ Staroba je kríž, ale je i dar. Treba len objaviť hodnoty vyššieho veku a použiť ich na obohatenie nás všetkých. V neposlednom rade staroba ponúka aj ucelený pohľad na život. Ľudská spoločnosť by bola bezpochyby lepšia, keby vedela zužitkovať aj hodnoty našich seniorov.

      V priebehu mesiaca október sme našim klientom ponúkli tri vydarené akcie. Prvou bol 16. októbra 2019 výlet na horu Butkov nad Ladcami, vďaka ústretovosti vedenia Považskej cementárne Ladce. Následne 23. októbra 2019 sa nám predstavil svojimi skladbami spevokol z Košece a napokon 27. októbra 2019, vďaka výdatnej spolupráci s miestnym obecným úradom a pánom starostom Radomírom Brtáňom, navštívili naši klienti vystúpenie speváka Maroša Banga v Kultúrnom centre v Košeci. Mesiac október sme uzatvorili Slávnostnými službami Božími na sviatok Pamiatky reformácie 31. októbra 2019, keď sme si pripomínali 16. výročie posviacky a uvedenia do prevádzky SED Košeca, ako aj 25. výročie posviacky košeckého evanjelického kostola.

Informoval: Jakub Rosa

 

 

 
      

 
  » Sociálny čin roka  
         
 

 

      V historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky na Župnom námestí v Bratislave sa konalo 8. októbra 2019 slávnostné oceňovanie ľudí pôsobiacich v sociálnej sfére pod názvom „Sociálny čin roka“. Medzi dvoma desiatkami ocenených, v troch kategóriách z celého Slovenska, bol aj riaditeľ Strediska Evanjelickej DIAKONIE v Košeci (SED) Marcel Breče, ktorému ocenenie osobne odovzdali minister práce sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter a premiér SR Peter Pellegrini. Celé podujatie moderovala Iveta Malachovská, ktorá zároveň predstavila profily ocenených. Po kultúrnom programe s pozdravnými príhovormi vystúpili premiér Peter Pellegrini aj minister Ján Richter, ktorí zhodne vyzdvihli ich obetavú prácu pre ľudíodkázaných na pomoc druhým, prácu často nedocenenú a žiaľ často ani neocenenú. Marcel Breče pôsobí v SED Košeca od jeho vzniku v roku 1997, kde nastúpil po skončení vysokej školy na civilnú vojenskú službu. Osvedčil sa nielen pri vznikajúcej Terénnej opatrovateľskej službe pri CZ ECAV Košeca, ale aj pri výstavbe komplexu budov dnes najväčšieho diakonickéhoSED ECAV na Slovensku. Nehľadiac na svoj voľný čas či odmenu, obetavo sa angažoval svojim umom a schopnosťami pri neľahkých začiatkoch SED v Košeci, ako aj misijnej práce, hlavne s mládežou, v celom rozsiahlom diasporálnom cirkevnom zbore. Aj vďaka jeho neúnavnej obetavej práci a ústretovosti, rozvahe a múdremu riadeniu dosiahlo SED v Košeci obdivuhodných výsledkov. Dnes je stredisko v záujme dopytu s veľmi dobrým menom, nielen v regióne, ale aj v zahraničí. O tom sa mohli presvedčiť mnohí cirkevní predstavitelia, ale aj vysokí štátni činitelia. Želáme bratovi riaditeľovi Marcelovi Breče, aby ho Pán aj naďalej viedol a posilňoval v neľahkej službektorej doposiaľ venoval toľko času a energie.

Autor článku a fotografií: Ľubomír Marcina

 

 

 
      

 
  » Cena predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK)  
         
 

 

      V kongresovej sále TSK v Trenčíne sa v piatok 27. septembra 2019, konalo slávnostné odovzdávanie ocenení v kategórii „Odborný zamestnanec v sociálnych službách Trenčianskeho kraja 2019“.

     Poverená komisia z pomedzi 262 poskytovateľov sociálnych služieb v rámci Trenčianskeho kraja, vybrala 10 nominantov na ocenenie. Jednou z nich bola aj Dipl. sestra, pani Anna Kušnírová, ktorá pracuje v Stredisku evanjelickej diakonie v Košeci (SED) takmer od jeho vzniku v roku 2003. Má veľké zásluhy na jeho vybudovaní ako aj zorganizovaní prevádzky. Predtým pracovala vo Fakultnej nemocnici v Bratislave ako vrchná sestra, po boku známeho neurológa, prof. MUDr. Pavla Traubnera, ktorý doposiaľ na ňu spomína ako na veľmi schopnú a odborne spôsobilú zdravotní&##269;ku. Tieto charakterové vlastnosti ju sprevádzajú aj počas práce v SED Košeca, kde pracuje už 17 rokov. SED Košeca aj vďaka pani Anne Kušnírovej, dosahuje obdivuhodné výsledky, jednak po stránke zdravotno-odbornej, personálnej, až po technické zabezpečenie prevádzky. Vďaka jej neúnavnej a obetavej práci, má naše stredisko dobré meno nielen v regióne, ale aj v zahraničí. Preto si pani Anna Kušnírová takéto ocenenie právom zaslúžila. Prevzala ho z rúk predsedu TSK, Jaroslava Bašku, ako aj Branislava Ondruša, štátneho tajomníka Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR. Za 10 ocenených pracovníkov sa napokon poďakovala práve pani Anna Kušnírová, ktorá vo svojom ďakovnom príhovore vyzdvihla príkladnú spoluprácu s terajším vedením TSK, zvlášť s vedúcou sociálneho odboru, pani Elenou Nekorancovou. Prítomných vo svojom príhovore ďalej oboznámila s náročnosťou práce v sociálnych službách, s problémami, ktoré doposiaľ neverejní poskytovatelia sociálnych služieb často musia zvládať. Zaspomínala na začiatky v SED Košeca, keď spolu s Ľubomírom Marcinom, správcom SED, ako aj riaditeľom SED, Marcelom Breče, zabezpečovali prevádzku v neľahkých podmienkach, ktoré neprajný zákon voči neverejným (neštátnym) poskytovateľom diktoval. V snahe udržať a zabezpečiť chod zariadenia, boli neraz nútení podstúpiť riziko čerpania bankových úverov na svoje osoby.

      Po mohutnom potlesku všetkých prítomných, srdečných gratuláciách a záverečných slovách moderátorky, podujatie pokračovalo pri občerstvení v neformálnych, družných rozhovoroch.

     Marcel Breče riaditeľ SED Košeca

 

 
      

 
  » Vzácna návšteva z Wittenbergu  
         
 

 

       Stredisko Evanjelickej Diakonie v Košeci, 7. – 13. augusta 2019 opäť hosťovalo vzácnu návštevu z Lutherovho mesta Wittenbergu, v osobách brata farára Johannesa Hillgera a Kathrin Hauser, huslistky Štátneho komorného orchestru v Halle – Spolková republika Nemecko. Naši vzácni hostia okrem bohatého týždňového programu, ktorý absolvovali nielen v trenčianskom regióne, ale boli aj pozvaní bratom farárom Jozefom Pacekom, odchovancom košeckej diakonie, do vzdialenejšej Kremnice a jej krásneho okolia. Tam v jeho sprievode absolvovali 2 dni naplnené obohacujúcim programom.

       Napokon poslúžili na službách Božích v nedeľu 11. augusta 2019 v púchovskom evanjelickom kostole. Kázeň brata farára Johannesa Hillgera tlmočila sestra Erika Sukovská. K tomuto kostolu sa bratovi farárovi Johannesovi Hillgerovi viažu spomienky spred 38 rokov, doby hlbokej totality, kedy bol v ňom účastný na službách Božích a nemohol bohoslužobné zhromaždenie ani len pozdraviť. Svoju kázeň založil na biblickom texte Izaiáš 2, 1 – 5: Tento svet potrebuje veľké panoramatické okno s výhľadom do diaľky. Potrebuje ľudí, ktorí majú zmysel pre možnosti, ktorí vidia viac, pozerajú ďalej a hlbšie. Ľudí, ktorí vidia, čo by bolo možné. Ktorí pozerajú späť, na dobrý začiatok, keď Boh povedal: „A bolo to dobré.“ Pohľad na začiatky je v Biblií vždy aj pohľadom na zajtrajšok. Potrebuje ľudí možností. Ľudí, ktorí vidia nielen Tu a Teraz, ale aj dni, ktoré prídu. Na konci všetkých čias. V dňoch, ako sú tieto, sa stávame nekonečnými. Ľudia možností veria: u Boha je možné viac, ako si dokážeme predstaviť. Takýto pohľad mali proroci. Videli, čo sa stane, mali sny a vízie. Opisovali veľkolepé obrazy, ktoré už tisícročia robia ľudí hľadajúcimi a túžiacimi. Putovanie národov na vrch, na ktorom sa všetci stretnú, uzavrú mier, dohodnú práva a hľadajú spoločné smerovanie. Kde Boh nie je symbolom rozdelenia a násilia, ale svetlom pre hľadajúcich. Boh, ktorý miluje rôznosť ľudí a udržiava ich v svornosti. Aký úžasný pohľad. To nie je možné – hovoria jedni. Mnohé je možné – povedal si Stefan Nau. Bol umelecký kováč a v septembri 1983 vzal meč a prekoval ho na radlicu, ktorú umiestnil na dvor Lutherovho domu vo Wittenbergu. Kto by bol vtedy povedal, že sa z tohto stane symbol pokojnej revolúcie. Kto by bol veril, že zmiznú múry. V Nemecku to na mnohých miestach znamená prerobiť kasárne na internáty. Staré kasárne sa menia na moderné univerzity, miesta vzdelávania. Obzvlášť v Porýnií–Westfálsku pokladali za nemožné, že sa dosiahne odchod Američanov. Vo Wittenbergu je Melanchthonova ulica, vo všetkých domoch bola v časoch DDR ubytovaná štátna bezpečnosť. Po politických zmenách tam vzniklo centrum, v ktorom sa venujú postihnutým ľuďom. Dá sa to? Dá sa to, hovorí aj Malala, pakistanská školáčka, ktorú postrelil do hlavy Talibanec, pretože chcela využiť svoje právo na vzdelanie. Prežila a odvtedy bojuje za právo na vzdelanie. Jej výrok obletel svet. Povedala: „Dieťa, učiteľ, ceruzka a kniha môžu zmeniť svet.“ Nemohlo by aj Nemecko zakázať export zbraní, alebo ho aspoň výrazne obmedziť? Nemohli by sme sa stať radšej namiesto prvej triedy vo vývoze zbraní celosvetovou triedou, v ktorej sa spoločne učíme žiť v mieri? Možno by sme sa raz mohli spýtať poslancov vo vláde pred voľbami, čo je podľa nich možné. Izaiáš svojimi slovami pred našimi očami maľuje obraz mieru. Pridajme sa teda. Izaiáš nám dáva obraz do hlavy a do srdca. Meče na pluhové radlice. Alebo aj: slová nenávisti na vyznania lásky, falošné správy na pravdivé správy, kasárne na internáty, budovanie miesto bombardovania, gitary miesto pušiek, pitie čaju miesto utápania sa v strachu, spievať spoločne kánon miesto ohovárania, ceruzky miesto mín, hľadať rozhovory miesto nepriateľského osočovania. Napadá vám ešte niečo viac, alebo...

       Služby Božie organovou hrou sprevádzal a hudobným vstupom obohatil Martin Melišík, poddozorca TUS a hrou na husle Kathrin Hauser. Liturgovali púchovský rodák, Ľubomír Marcina, ktorý je s Johannesom Hillgerom, jeho rodinou a zborom v priateľskom kontakte už 38 rokov a administrátor uprázdneného púchovského cirkevného zboru, Miroslav Eštok.

 

Text a foto: Ing. Jakub Rosa

 
      

 
  » Stretnutie konfederácie politických väzňov v Košeci  
         
 

      V pondelok 15. júla 2019 sa v Stredisku evanjelickej diakonie v Košeci, uskutočnilo stretnutie členov Konfederácie politických väzňov Slovenska, za účasti jej predsedu Petra Sandtnera, ako aj pracovníka Ústavu pamäti národa, Petra Chromého.Takmer tri desiatky politických väzňov, či ich rodinných príslušníkov privítal v kaplnke zariadenia SED Košeca brat Ľubomír Marcina, ktorý je tiež členom tejto konfederácie.

      Nasledovala pobožnosť s úvodnou piesňou ES: 373. „Ježiši milosrdný“. V príhovore na základe Žalmu 118, 5–9: „Zo súženia som vzýval Hospodina; Hospodin vyslyšal ma, keď mi uľavil. Hospodin je pri mne, nebudem sa báť, čo mi urobí človek ?! Hospodin je pri mne, je medzi mojimi pomocníkmi, a ja sa z láskavosťou pozriem na tých, čo ma nenávidia. Lepšie je utiekať sa k Hospodinu, ako dúfať v človeka. Lepšie je utiekať sa k Hospodinu, ako dúfať v kniežatá.“, brat Ľubomír Marcina, duchovný správca strediska, pútavo oslovil všetkých prítomných. Spomenul aj na - v blahej pamäti - evanjelických kňazov, predovšetkým Jána Zaťku, Jána Bohdana Hroboňa a rímsko-katolíckeho dekana Štefana Palkoviča, ktorí v mladosti formovali jeho život a smerovanie. Pripomenul „dobu temna“ komunistického režimu, keď mnohí statoční ľudia pre svoje presvedčenie a nezlomnú vieru v Boha znášali útlak, protivenstvo i väzenie. Sám bol jedným z nich, nakoľko sa mu dostalo väzenia počas základnej vojenskej služby za prechovávanie náboženskej literatúry, konkrétne Biblie. V tej dobe a hlavne v socialistickej armáde to bolo riskantné a neprípustné. Časy totalitného režimu je preto potrebné mať neustále na pamäti, aj si ich aspoň pri takýchto stretnutiach pripomínať. Po Áronovskom požehnaní nasledovala prehliadka zariadenia a bratsko-sesterské rozhovory účastníkov pri pohostení v jedálni.

Ing. Jakub Rosa
      

 
  » Košecká diakonia prizvaná k spolupráci  
         
 

       
        

 

      Stredisko evanjelickej diakonie v Košeci, bolo koncom júna tohto roku prizvané k spolupráci s Rádom Lazara Jeruzalemského. Jedná sa o jeden z najstarších rytierskych rádov v rámci RKC, ktorý vznikol vo Svätej zemi, kde založil prvý špitál v Jeruzaleme. Súčasný rád pracuje v ekumenickom duchu so zameraním na sociálnu a zdravotnícku činnosť.

       Hlavným predstaviteľom tohto rádu v ČR je pražský arcibiskup, kardinál Dominik Duka. Ten počas slávnostnej bohoslužby odovzdal tomuto rádu pre jeho činnosť symbolicky aj kľúč od monumentálneho pražského chrámu sv. Kajetána, spolu s priľahlými priestormi. Nezabudnuteľné chvíle sme mali možnosť zažiť na stretnutí s týmto vysokopostaveným hierarchom RKC v arcibiskupskom paláci na Hradčanoch a zotrvať s ním v bratskom rozhovore.

       Následne sme boli 18. júna 2019 pozvaní na slávnosť 25. výročia kňazstva nášho rodáka, brata farára Miroslava Martiša, ktorý pôsobí na misiách v českom pohraničí už 16. rokov a je aj jedným z členov rádu. Brat Miroslav Martiš je už po mnohé roky našim priateľom a spolupracovníkom košeckej diakonie. Pozdravný príhovor pri tomto jubileu predniesol v pražskom chráme sv. Kajetána, br. Ľubomír Marcina, správca SED Košeca. Následne majestátnym akustickým priestorom zaznela pieseň „Hojže, Bože“ v sprievode organu a spevu brata farára Jozefa Paceka a bratov Marcela Breče, Jakuba Rosu a Ľubomíra Marcinu.    

        Želáme Rádu Lazara Jeruzalemského hojnosť Božieho požehnania pre službu chorým, opusteným a nevládnym. Rovnako aj nášmu jubilantovi pri 25. výročí kňazstva vyprosujeme hodne síl a vytrvalosti v neľahkej Pánovej službe v českom pohraničí silne poznačenom ateistickým režimom.
      

 
         
  » posviacka píšťalového organa  
         
 

   
   

 

 V považskobystrickom evanjelickom cirkevnom zbore sme mali možnosť prežiť v 3. pôstnu nedeľu 24. marca 2019 vzácnu a požehnanú príležitosť – posviacku píšťalového organa.

     Za hlaholu zvonov vchádzal do preplneného Božieho chrámu dôstojný brat Ján Hroboň, biskup ZD ECAV na Slovensku v sprievode brata Mariana Kaňucha, seniora TUS a 8. duchovných pastierov. Slávnostný vstup sprevádzala pieseň Otvorte mi krásnu bránu za sprievodu digitálneho organa, sláčikového kvarteta a mohutného spevu celého bohoslužobného zhromaždenia. Vzácnych hostí, ako aj všetkých prítomných privítala poddozorkyňa nášho CZ, Ľubica Juríčková. V kázni Božieho slova na základe biblického textu: Fil. 2,1-6, brat biskup, Ján Hroboň, zdôraznil aktuálnu potrebu jednoty v cirkvi a význam každého jednotlivca pre toto spoločenstvo. Ako príklad uviedol práve píšťalový organ. Hoci zvonku vidíme len pár desiatok výstavných a naleštených organových píšťal, ďalšie stovky sú ukryté vo vnútri. Ale pre plné rozvinutie organovej hudby sú dôležité všetky – všetky vo svojej odlišnej veľkosti a zvukovej rozmanitosti. A tak, ako vzduch prúdiaci do píšťal, riadený organistom, vnáša život do tohto kráľovského nástroja, máme i my byť naplnení Duchom svätým a v našom živote i v cirkvi živým svedectvom viery. Po hodnotnom vstupe sláčikového kvarteta, ktoré zaznelo na uctenie požehnanej pamiatky kantorov CZ Miloslava Kortmana a Marty Blahovej, brat administrátor CZ, Peter Fabok, uviedol 18 nových presbyterov CZ Považská Bystrica. Akt posviacky nového organa vykonal dôstojný brat biskup Ján Hroboň. Následne po Confirma Deus profesorka žilinského konzervatória Marta Gáborová rozozvučala nový dvojmanuálový píšťalový organ skladbou J.S. Bacha – Toccata C dur BWV 564. Históriu nadobudnutého organa prečítal brat diakon Ľubomír Marcina, ktorý zároveň podal dojímavé svedectvo o Jánovi Bohdanovi Hroboňovi, otcovi novozvoleného brata biskupa Jána Hroboňa, ktorého meno sa v tej dobe „temna“ často skloňovalo na vtedajšom Okresnom výbore KSČ v Považskej Bystrici, u cirkevného tajomníka a eštebákov, ktorým bol nepohodlný, hlavne pre zanietenú prácu s mládežou, ktorej brat Marcina bol súčasťou. Aj napriek tomu sa J.B. Hroboň nedal zastrašiť, ani kúpiť za žiadnu cenu na spoluprácu s vtedajším ateistickým režimom. Svoju službu Bohu a Jeho ľudu ako ev. farár v Lazoch pod Makytou konal horlivo a nebojácne s veľkou podporou manželky Milušky a celej početnej rodiny. Po sólo speve Dvořákovho 23. žalmu v podaní opernej speváčky Terezky Janekovej poďakoval nášmu duchovnému pastierovi brat Peter Kedro, dozorca CZ. Vyzdvihol jeho neúnavnú horlivosť, obetavosť a nezištnú službu, ktorú už desiaty rok koná v považskobystrickom CZ, ktorý pod jeho vedením dosahuje skvelých a viditeľných výsledkov. Okrem prvenstva v návštevnosti služieb Božích v rámci TUS, konania rôznych misijných podujatí v celom regióne, záslužnú prácu v Stredisku Evanjelickej DIAKONIE Košeca, až po zveľaďovanie cirkevnozborových priestorov. O jeho príkladnej obetavosti svedčí aj tento kráľovský nástroj – píšťalový organ, ktorý vo vlastnej réžii v spolupráci s bratom Martinom Melišíkom, poddozorcom TUS, zaobstaral a pre náš kostol daroval. S pozdravom a slovami uznania sa bohoslužobnému zhromaždeniu prihovoril aj brat senior TUS Marián Kaňuch. Po záverečnej liturgii, hymne Hrad prepevný a podaním rúk, sa v radostnej atmosfére veriaci rozchádzali, vyprevádzaní postlúdiom J.S. Bacha – Toccata D mol BWV 565. Milé stretnutie s bratom biskupom Jánom Hroboňom, ktorému je tento kraj veľmi blízky a vzácny, nakoľko tu vyrastal, pokračovalo pri občerstvení v zborovej sieni, ktoré ochotne pripravili sestry z nášho CZ a SED Košeca. Odtiaľ naši hostia pokračovali v prehliadke nového pútnického miesta na hore Butkov (Ladce) v sprievode brata Antona Barcíka, generálneho riaditeľa Považskej cementárne a.s., Ladce, sponzora mnohých projektov ECAV a Diakonie, ktoré vzniklo práve vďaka nemu, s ústredným 12 metrov vysokým krížom a ďalšími kresťanskými symbolmi. Požehnané chvíle s bratom biskupom zažili napokon aj klienti a personál v kaplnke Strediska Evanjelickej DIAKONIE Košeca, kde brat biskup mal príhovor, pomodlil sa a následne prítomným udelil požehnanie. Ďakujeme Pánu Bohu i všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli ku krásnej duchovnej atmosfére týchto povznášajúcich služieb Božích. Napokon vyprosujeme našim bratom biskupom hojnosť Božieho požehnania, rozvahy a múdrosti pri spravovaní nášho Siona – drahej ECAV na Slovensku.

     Nový píšťalový organ už počas nasledujúcich pôstnych večierní a nedeľných služieb Božích rozozvučí aj náš nádejný kantor, iba 14 ročný konfirmand, Samko Boško, ktorého na túto dráhu pripravuje práve brat Martin Melišík, za podpory sestry kantorky CZ Jaroslavy Polákovej. V rámci série organových koncertov na novom organe, ako prvý bude účinkovať brat Ján Vladimír Michalko z Bratislavy, a to v sobotu 27. apríla 2019 o 17:00 hodine. Srdečne Vás pozývame.

 Ľubica Juríčková, poddozorkyňa CZ, 28.3.2019
      

 
     
  » NÁVŠTEVA PREZIDENTA SR - ANDREJA KISKU  
   
   
     
 

Hlava štátu – prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska so sprievodom, navštívil v rámci svojho pracovného programu vo štvrtok 14. marca 2019 Ilavský okres, kde sa stretol s predstaviteľmi samospráv z regiónu. V popoludňajších hodinách zavítal aj do Strediska Evanjelickej DIAKONIE v Košeci, v ktorom sa uskutočnilo milé stretnutie s jeho obyvateľmi a personálom.

Pred budovou strediska bol vzácny hosť privítaný chlebom a soľou, ako aj kyticou kvetov vedením SED v osobách: správcu Ľubomíra Marcinu, riaditeľa Marcela Breče a vrchnej sestry Anny Kušnírovej. Nechýbal ani starosta obce Košeca Radomír Brtáň. Nasledoval presun do kaplnky, kde vzácneho hosťa už netrpezlivo očakávali obyvatelia a personál. Duchovný správca Ľubomír Marcina na úvod tohto stretnutia pána prezidenta Andreja Kisku so sprievodom privítal slovami nábožnej piesne: Ó Pane drahý. Pán prezident vyjadril radosť, že mohol prísť do tohto Účelového zariadenia Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, kde sana profesionálnej úrovni a s úžasným ľudským prístupom koná praktická kresťanská služba lásky – DIAKONIA.

Vo svojom pozdravnom príhovore poďakoval vedeniu a personálu za vysoko humánnu a obetavú službu pri každodennom zabezpečovaní chodu zariadenia. Obyvateľom vzdal poctu za ich pracovité ruky, šediny a vybudovanie tejto krajiny slovami:„Vynasnažíme sa spraviť všetko pre to, aby jeseň Vášho života bola v takýchto obetavých rukách a opatere, ako som sa presvedčil aj tu počas mojej návštevy. Aby tí ktorí sa o Vás starajú a poskytujú túto prepotrebnú sociálnu službu, mnoho ráz ťažko zdravotne postihnutým a chorým, ju konali zodpovedne, s veľkým nasadením a predovšetkým s láskou.“ Za povzbudivé slová plné uznania sa napokon pánovi prezidentovi poďakovala naša obyvateľka Jarmila Smetanová, rodáčka z Trenčína. Nasledovala prehliadka zariadenia a odovzdanie suvenírov, ktoré pre neho zhotovili klienti.

V jedálni zariadenia potomnasledovalo krátke agapé s vedením, personálom ako aj starostom obce, kde pán prezident opäť vyjadril veľké uznanie všetkým, ktorí toto ukážkové sociálne zariadenie nielen vybudovali, ale aj s veľkým nasadením a láskou konajú na tomto mieste službu našim seniorom. Napokon všetkým zaželal veľa síl a úspechov pri každodennom napĺňaní kresťanskej služby lásky – DIAKONIE. Zápisom do Pamätnej knihy obce Košeca sa tak zaradil k významným návštevám.

Stredisko Evanjelickej Diakonie Košeca, je najväčšímÚčelovým zariadením ECAV na Slovensku v sieti Evanjelickej DIAKONIE. Je poskytovateľom sociálnych služieb v zmysle zákona o sociálnych službách 448/2008 Z.z. s celoročným pobytom v Zariadení pre seniorov a v Zariadení opatrovateľskej služby s kapacitou 70 lôžok a 45 zamestnancami a mnohými dobrovoľníkmi. Za 16 rokov činnosti poskytlo sociálne služby 580 klientom k ich plnej spokojnosti, o čom svedčí množstvo ďakovných listov a uznaní nielen od jednotlivcov, ale aj od spolupracujúcich inštitúcii z domova a zo zahraničia, dokonca aj spoza oceánu.

Želáme Stredisku Evanjelickej DIAKONIE Košeca, aby aj do budúcna konalo svoje vznešené poslanie a službu v zmysle biblických slov: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov mne ste urobili.“ Ev. Mat. 25,40

Anna Kušnírová, predsedkyňa SR SED

 
         
  » TESCO - potravinová zbierka  
 


    Potravinová zbierka prebiehala na celom Slovensku v 113 predajniach Tesco v dňoch 22. - 24.11. 2018, do ktorej sa aj v tomto roku zapojilo Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Košeca a to tradične v dubnickom Tescu. Naši zamestnanci, ale aj ochotní dobrovoľníci oslovovali v uvedené dni prebiehajúcej zbierky našich dobrodincov, rodinných príslušníkov klientov, obecné a mestské úrady regiónu.

Do zbierky však prispeli v značnej miere aj náhodní kupujúci z predajne Tesca. Vysoko oceňujem prístup a spoluprácu s vedením dubnického Tesca, menovite pani riaditeľky Margity Kubicovej, manažérky Darinky Klandúchovej ako aj ostatných zamestnancov predajne, ktorí nám boli veľmi ústretoví a nápomocní počas celej tri dni prebiehajúcej zbierky.

Nedá mi v tomto prípade nespomenúť aj vrchnú sestre Strediska Evanjelickej DIAKONIE Košeca Annu Kušnírovú s akým osobným nasadením celú akciu manažovala a vyvíjala úsilie o čo najlepší výsledok. Ten bol v tomto roku prekvapujúci a rekordný. Vyzberané a darované potraviny a drogistický tovar predstavoval hodnotu 12 031 EUR a hmotnosť 8289 Kg. A tak aj v tomto roku košecké Stredisko Evanjelickej DIAKONIE získalo v tejto prospešnej akcii prvenstvo v rámci celého Slovenska.

Ďakujem všetkým ktorí sa podieľali na tomto projekte praktickej pomoci v službe ľuďom, ktorí sú odkázaní na pomoc druhým v zmysle biblických slov „ Jedni druhých bremená znášajte“ Gal. 6.2

Ľubomír Marcina, správca SED Košeca

 
     
   
         
  » jubileum košeckej diakonie, 15 rokov služby (21.10.2018)  
 


     „Čo chcem? Chcem slúžiť. Komu chcem slúžiť? Pánovi v Jeho biednych a opustených. Čo je mojou odmenou? Neslúžim pre odmenu a pre vďaku, ale z vďaky a z lásky. Mojou odmenou je, že smiem slúžiť.“

   Tieto slová zakladateľa bavorskej diakonie ev. kňaza Wilhelma Löheho boli mottom 15. jubilea košeckej diakonie v nedeľu Vďakyvzdania za úrody zeme 21. októbra 2018. V tento deň sa veriaci z CZ ECAV Považská Bystrica, spolu s vedením a personálom zo Strediska Evanjelickej DIAKONIE Košeca, zhromaždili do považskobystrického evanjelického kostola na Slávnostné služby Božie, v rámci ktorých bol uvedený do úradu nový zborový dozorca CZ ECAV Považská Bystrica br. Peter Kedro. Zborová poddozorkyňa Ľubica Juríčková v úvode slávnostných služieb Božích privítala vzácnych hostí: vznešeného brata seniora TUS Mariána Kaňucha, ďalších bratov farárov z ECAV, predstaviteľov Ústredia Evanjelickej diakonie z Bratislavy v osobách Jána Gaspera, Jany Gasperovej a Szilvie Buzalovej, hostí zo štátnej správy a miestnej samosprávy na čele s primátorom mesta Považská Bystrica Karolom Janasom, starostom obce Košeca Radomírom Brtáňom s poslancami, spolupracovníkov a sponzorov diakonie.

Celé služby Božie sa niesli v znamení vďaky za Božiu milosť, vznešené dielo, ktoré Pán Boh počas pätnástich rokov prevádzky SED Košeca požehnával. Slávnostný kazateľ, vznešený brat senior Marián Kaňuch, založil kázeň slova Božieho na text: "Tak prišiel aj do Nazareta, kde bol vychovaný, a podľa svojho zvyku vošiel v deň sobotný do synagógy a vstal, aby čítal. "Lk 4,16. Vo svojej zvesti zdôraznil význam chrámu v našom živote s dôrazom na budovanie chrámu v našich srdciach. Ak túžime po duchovnom raste a napredovaní zboru, musíme sa meniť. Musíme meniť naše srdcia, lebo len zmenení ľudia prinášajú zmenu. Svojou účasťou a aktivitou v spoločenstve veriacich môže byť každý jeden súčasťou niečoho väčšieho.

Po zvesti Božieho slova nasledoval sólo spev Terézie Janekovej s organovým doprovodom miestnej kantorky sestry Jaroslavy Polákovej hymnickej piesne SED Košeca – Tisíce svetov, ktorú krátko pred svojou smrťou zložil už zvečnený ev. kňaz – básnik Milan Kraus, dožívajúci jeseň života so svojou manželkou práve v SED Košeca. Následne br. senior TUS Marian Kaňuch uviedol do úradu nového zborového dozorcu CZ ECAV Považská Bystrica br. Petra Kedru, človeka osvedčeného, hlboko veriaceho, obetavého a nezištne slúžiaceho v CZ, diakonii, ba i celej cirkvi zapísaného hlavne v projekte vyšívaná história cirkvi k 500. výročiu Reformácie. Nasledovali slová vďaky správcu SED Košeca Ľubomíra Marcinu pracovníkom košeckej diakonie za ich každodennú poctivú prácu počas 15. rokov a vyprosoval múdre vedenie a Božie požehnanie do ďalších rokov služby v SED Košeca. Starosta obce Košeca Radomír Brtáň zhodnotil pätnásť rokov činnosti SED Košeca. Ďalej ako v príhovore uviedol riaditeľ Ústredia Evanjelickej diakonie dnes je toto sociálne účelové zariadenie ECAV na Slovensku - najväčšie v sieti Evanjelickej diakonie a spĺňa všetky požadované parametre, ba až nadštandardy. O kvalite a poskytovaní sociálnych služieb v tomto zariadení svedčí aj stopercentná obsadenosť a takmer každodenný dopyt nových – potencionálnych klientov, či ľudí hlásiacich sa do zamestnania. Stredisko je vnímané okolím ako bezkonkurenčné a veľmi dobre známe nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, či za oceánom. Kapacita zariadenia je 70 lôžok prevažne v jednoposteľových izbách so sociálnym zariadením, rehabilitáciou, vlastnou kuchyňou, práčovňou, solar systémom, ambulanciou pre lekára, spoločenskými priestormi a neposlednej miere kaplnkou, kde už 15 rokov zaznieva Božie slovo a prisluhuje sa sv. Večera Pánova. Kolektív 45 odborne spôsobilých pracovníkov a mnohých dobrovoľníkov sa svojou obetavou službou stará prevažne o ťažko zdravotne postihnutých klientov.

Doposiaľ v SED Košeca bolo dôstojne a príkladne zaopatrených 479 klientov. Za 15 ročnú nezištnú, obetavú službu poďakoval a vyzdvihol príkladnú spoluprácu nielen s CZ ECAV Považská Bystrica primátor mesta Karol Janas. Slávnostnú atmosféru služieb Božích obohatilo vystúpenie folklórnej skupiny z Mestečka pod vedením Martina Melišíka, sen. poddozorcu. Ofera zo služieb Božích na ktorých sa zúčastnilo okolo 250 veriacich,v sume takmer 400 EUR poslúži na nové ústredné kúrenie v kostole, ktoré k uvedenej nedeli bolo spustené do prevádzky.

Po skončení služieb Božích sa v zborových priestoroch konalo agapé – pohostenie, ktoré s láskou pripravili ochotné sestry z CZ, kde sa pokračovalo v príjemnej atmosfére v družných rozhovoroch. Veríme, že tak, ako Pán Boh viedol a požehnával obetavú službu v SED Košeca počas celých pätnásť rokov, aj naďalej bude prítomný so svojou žehnajúcou rukou, aby pri všetkých obetiach, práci a službe bol oslávený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, v zmysle slov apoštola Pavla Galatským 6, 2: „Jedni druhých bremená znášajte a tak naplníte zákon Kristov.“ Ľubomír Marcina, správca SED .

 
     
   
   
   

 
        
         
         
  » span style="text-transform: uppercase"> ocenenie ústavu pamätí národa ľubomíroví marcinovi  
 


     V piatok 5. októbra 2018 v Kongresovej sále Župného úradu v Trenčíne oceňoval Ústav pamäti národa ľudí za životný postoj v období komunistického režimu. Z rúk podpredsedu Správnej rady ÚPN Jána Pálffyho za spoluúčasti riaditeľa Župného úradu TSK Mareka Briestenského, predsedu Konfederácie politických väzňov Slovenska Petra Sandtnera na znak úcty a vďaky si ocenení prevzali Pamätné medaile ÚPN a ďakovné listy. Medzi ocenenými bol i púchovský rodák, toho času evanjelický duchovný v Považskej Bystrici a správca Strediska Evanjelickej diakonie v Košeci, Ľubomír Marcina. Pri tejto príležitosti sme sa ho spýtali na jeho životný príbeh.

Dôstojný pán, kde a kedy sa začína tento váš životný príbeh?

Tento môj príbeh sa začína už v detstve, pod klenbami púchovského evanjelického chrámu, ktorý bol mojim druhým domovom. Odmalička som bol vychovávaný v duchu kresťanskej viery a od detstva – hoci doba tomu nepriala - som sa angažoval v cirkevnom spevokole, v evanjelickej mládeži, na zborových brigádach, ale aj pri výzdobe kostola, zvlášť historického oltára z roku 1643. Ako žiak ZDŠ som na pohreboch nosieval kríž. Za hlaholu zvonov a sprievodu dychovky som bol na čele pohrebného sprievodu neprehliadnuteľný. Stačilo aby ma videla nejaká „súdružka“ učiteľka a na druhý deň som buď hneď letel k tabuli, alebo rovno do riaditeľne. Spočiatku som ako chlapec tomu nerozumel – ale práve toto boli prvé skúsenosti, kde som postupne s vedomím trestu a problémov vzdoroval ideológií režimu a znovu a znovu som sa postavil do čela sprievodu a hrdo niesol kríž. Za to som bol vylúčený zo SZM do ktorého som v skutočnosti nikdy ani nebol prijatý.

Ktoré osobnosti formovali váš duchovný život?

Na prvom mieste to boli moji rodičia a babka, ktorá pochádzala z Mestečka. Mojimi duchovnými otcami a vzormi boli, dnes už v blahej pamäti, púchovskí farári: ev. konsenior Ján Zaťko a rimsko-katolícky Mons. Ján Štefan Palkovič. Boli pre mňa veľkým vzorom nielen ako jednotlivci, ale aj ako oltárni bratia v Kristovi, ktorí mali medzi sebou mimoriadne priateľský vzťah. Ja som mal osobne možnosť zažiť návštevu okresného cirkevného tajomníka na púchovskej evanjelickej fare. Tajomník búchal do stola a kričal ako musí katolícky Mons. Palkovič z Púchova preč a žiadal od ev. farára Zaťku vykonštruovať nejaké svedectvo proti nemu. Samozrejme neuspel a aj vďaka tomu sa žiaden odchod Mons. Palkoviča z Púchova nekonal. V tejto súvislosti si musím spomenúť aj na - už v blahej pamäti - lazovského ev. farára Jána Bohdana Hroboňa. Za jeho pôsobenia bola lazovská ev. fara hlavným centrom tajného dovozu kresťanskej literatúry v regióne. Ja som bol jeden z distribútorov a najväčším odberateľom bol práve Mons. Palkovič.

Poďme k tomu Vášmu životnému príbehu, kde už nešlo len o pokarhanie.

To bolo v roku 1984 v českom Kladne. Vtedy poznačila môj život jedna mimoriadna a nezabudnuteľná udalosť. Ako vojak základnej vojenskej služby som nastúpil do vojenského útvaru v Kladne, kde som absolvoval poddôstojnícku školu so zameraním na elektronický boj. Toto mesto bolo obzvlášť poznačené veľkým komunistickým vplyvom. Skôr ako som sa hlásil v miestnych kasárňach smerovali moje kroky na faru českobratskej cirkvi evanjelickej, kde vtedy pôsobila sestra farárka Mária Molnárová, manželka znamenitého prof. ThDr. Amadea Molnára, pôsobiaceho na Komenského evanjelickej bohosloveckej fakulte v Prahe. Bol som tam srdečne prijatý a môžem povedať, že som v tomto malom zbore českobratských evanjelikov našiel načas nový duchovný domov, kde smerovali moje kroky hlavne v čase vychádzok z kasární.

Ako to bolo v kasárňach?

Netrvalo dlho, aj v kasárňach som našiel v radoch vojakov veriacich ľudí. Na tú dobu a kasárenské prostredie to bola veľká odvaha priznávať sa ku viere. Naše spoločenstvo tvorili dvaja katolícky teológovia a jeden brat z Cirkvi bratskej. Schádzali sme sa tajne po večierke v kotolni, pri čítaní Svätého písma, modlení a speve duchovných piesní. Toto ekumenické spoločenstvo trvalo takmer pol roka, až po osudný sobotný májový večer keď nás prekvapila eskorta s dôstojníkom. Nasadili nám putá a spravili nám osobnú prehliadku. Zo zakázanej literatúry našli v mojej skrinke Bibliu.

Ako ste sa dostali k Biblií, mali ste ju už pri nástupe do kasární?

Nie, Bibliu mi poslal už spomínaný br. Farár J.B.Hroboň, pri ktorom som v civile absolvoval stretnutia ev. mládeže v Lazoch pod Makytou. S touto Bibliou som bol eskortovaný do Prahy na výsluch. Vyšetrovateľa zaujala hneď prvá strana v Biblii označujúca, že ju vydala Slovenská evanjelická cirkev augsburského vyznania v spojených biblických spoločnostiach Londýn. A to bol hlavný kameň úrazu - Augsburg a Londýn. V Augsburgu bol v tej dobe dislokovaný siedmy zbor US armády. A Londýn – mesto prehnitého kapitalizmu. Nepomohlo mi argumentovať históriou našej cirkvi rokom 1530 Confesiou Augustiána, nasledovalo ďalšie vypočúvanie, vzápätí preverenie celej mojej rodiny v Púchove. Vtedajší okresný cirkevný tajomník v sprievode príslušníkov ŠTB osobne sa prišiel informovať na moju osobu aj na púchovskú ev. faru.

Aké to malo pre Vás dôsledky?

Za prečin uchovávania náboženskej literatúry, nevysporiadanie sa ako vojaka socialistickej armády s náboženskou otázkou a naviac praktizovanie viery som bol eskortovaný do vtedajšej vojenskej väznice Plzeň – Bory. Tu v strašných podmienkach v ťažkom rozpoložení som strávil takmer mesiac. Po mesiaci nasledovalo prevelenie na hraničnú čiaru do osady Milíře pri Tachove, kde som bol zaradený k špeciálnej vojenskej technike, ktorej úlohou bolo rušiť tzv. štvanú stanicu Slobodná Európa. Keďže služba pri vysielačkách bola nepretržitá, slúžieval som aj v nedeľu. Na moje veľké prekvapenie po dopoludňajšej slovenskej katolíckej omši prenášanej z Mníchova som o šestnástej hodine s časovým posunom zachytil priamy prenos dopoludňajších evanjelických služieb Božích z chrámu sv. Pavla z kanadského Toronta. Bol som nesmierne šťastný, keď som počul známe piesne z Tranovského kancionála, liturgiu a hlavne zvesť Božieho slova, ktoré takýmto spôsobom šíril ponad oceán do tzv. „kraju“ znamenitý br. farár rev. Dušan Tóth a organovou hrou ho sprevádzala jeho manželka Valika.

Vašou povinnosťou bolo toto vysielanie rušiť?

Áno. No napriek tomu, nielen že som vysielanie týchto programov nerušil, ale nastavil som všetko tak, aby sa signál ešte lepšie šíril po Československu. Služby Božie som si aj natočil na magnetofónový pás, ktorý mám uchovaný dodnes. Bolo to opäť obrovské riziko. A tak v tejto službe som vďaka Bohu dobojoval až dokonca základnú vojenskú službu.

Mali tieto udalosti dohru aj vo vašom ďalšom živote?

Aj v civile nasledovalo ustavičné pozorovanie mojej osoby eštebákmi, na štúdium teológie som nemohol ani len pomyslieť. Za zorganizovanie autobusového zájazdu na oslavy 500-tého výročia narodenia Dr. Martina Luthera do Wittenbergu pod hlavičkou a pečiatkou Červeného kríža na objednávke autobusu som dostal podmienečný trest. A predsa Božie cesty sú nevyspytateľné. Odvážne som stál pri páde spoločenského systému v rodnom Púchove, keď som sa verejne odvážil postaviť na tribúnu na Námestí slobody, spievať žalmy a prihovárať sa Púchovčanom na prahu vytúženej slobody. Ako poslanec púchovského mestského zastupiteľstva v slobodnej vlasti som zohral kľúčovú úlohu pri navrátení komunistickým režimom zhabaných cirkevných budov v rodnom Púchove: Evanjelického zborového domu a Katolíckeho kultúrneho domu, ktorý stál v blízkosti katolíckeho kostola, bol však zbúraný. Ako náhradu dostala púchovská katolícka farnosť budovu bývalých komunálnych služieb, dnes Katolícky dom - cirkevná ZŠ. Pán si ma do svojej služby napokon po skúškach nezlomnej viery a odvahy povolal, nakoľko som sa neprispôsoboval tomuto svetu, neprezliekal zbabelo kabáty, ale bol som verný Pánovi a cirkvi v každej dobe a to aj za cenu príkoria a utrpenia. S odstupom času, po viac ako tridsiatich rokoch môžem z Jeho milosti vydať toto svedectvo o dobe komunistického teroru a prenasledovania veriacich aj v armáde, kde som na vlastnej koži zakúsil zlo vtedajšej vládnucej moci a jej ideológie.

Vrátili ste sa niekedy na miesta týchto trpkých spomienok?

Áno, po 36 rokoch. Vďaka môjmu priateľovi, krajanovi br. farárovi Miroslavovi Martišovi, rodákovi z neďalekého Mojtína, ktorý už 16 rokov pôsobí na misiách aj medzi slovákmi v českom pohraničí, hlavne v Plzni, kde v susedstve majestátneho rím.-katolíckeho kostola sa nachádzajú neslávne ustanovizne, bývalé kasárne i vychýrená vojenská väznica. Mali sme možnosť po 36 rokoch sa stretnúť a zaspomínať. Tentoraz sme tu mohli prežiť chvíle milé a príjemné, ktoré ma povzbudili na duchu a upevnili moju vieru v ekumenickom spoločenstve hlboko veriacich ľudí počas duchovnej obnovy, ktorú zorganizoval br. farár Martiš v Štenoviciach – filiálky farnosti Plzeň-Bory. Niekdajší – dnes prestavaný a vkusne zariadení kláštor z roku 1560 nám ponúkol nielen prístrešie a pohostinnosť, ale aj neskutočnú duchovnú atmosféru. V nedeľu 13. mája som mal možnosť poslúžiť Božím slovom v chráme RKC – Plzeň Bory takmer trom stovkám veriacich nielen Slovákov na text 1.Petra 2 kap. 20 – 21: „Milovaní, ak dobre robíte, a predsa znášate utrpenia, je to milosť pred Bohom. Veď na to ste povolaní; lebo aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach.“

 
     
 
     
         
  » Deň Evanjelickej DIAKONIE v Slovinsku 7. máj 2017  
 


     Evanjelická DIAKONIA v Slovinsku (Evangeličanska humanitarna organizacija – Podpornica) organizuje každoročne v prvú májovú nedeľu slávnosť DIAKONIE .Tento rok sa slávnosť uskutočnila v dedine Hodoš nachádzajúcej sa v blízkosti hraníc s Maďarskom. Bola to v poradí už 50. jubilejná slávnosť Slovinskej Evanjelickej DIAKONIE.

     Nedeľný program sa začal hlaholom zvonov z veže neďalekého chrámu Božieho a následne slávnostnými službami Božími v obrovskom stane, postavenom pri tejto príležitosti na zelenej lúke. Na službách Božích boli prítomní takmer všetci duchovní Evanjelickej aug. v. cirkvi v Slovinsku, ako aj hostia zo zahraničia. Medzi nimi boli aj predstavitelia ECAV a DIAKONIE na Slovensku, dôstojný brat Milan Krivda, biskup ZD ECAV na Slovensku, ktorý predniesol pozdravný príhovor, zástupcovia Ústredia ED ECAV na Slovensku Ján Gasper a Jana Gasperová, ako aj predstavitelia Strediska Evanjelickej DIAKONIE v Košeci, riaditeľ Marcel Breče a správca Ľubomír Marcina.

     Slávnostným kazateľom pre asi tisíc zhromaždených účastníkov bol biskup ECAV v Slovinsku Geza Filo, ktorý kázal na text: 2 Kor. 8, 14-15: „Teraz váš prebytok im pomôže v nedostatku, aby zasa ich prebytok pomohol v nedostatku vám; a tak sa to vyrovná, ako je napísané: „Kto mal mnoho, nemal prebytok, a kto málo, nemal nedostatok.“ Tento text bol zároven aj mottom tohtoročných slávnosti. V rámci služieb Božích vystúpil aj riaditeľ slovinskej DIAKONIE Peter Andrejčák – farár v Hodoši, ktorý v krátkosti predstavil prácu DIAKONIE v predchádzajúcich rokoch. Atmosféru umocnilo vystúpenie miestneho spevokolu a skupiny Duo Mystica.

    Slávnostné služby Božie z príležitosti dní DIAKONIE sú pravidelne prenášané prostredníctvom verejnoprávnej televízie a rádia Slovinska. Tento den, ako jedinú nedeľu v roku sa služby Božie v rámci celého Slovinska konajú len na jednom mieste a preto sa na nich stretávajú veriaci aj so svojimi duchovnými zo všetkých cirkevných zborov. Program nedeľného dna po bohatom občerstvení pokračoval v popoludnajších hodinách kultúrnymi vystúpeniami.

     ECAV v Slovinsku má podľa posledného ščítania obyvateľstva z roku 2011 približne 18.000 členov, čo je 0,8% obyvateľsva Slovinska. Cirkev má 13 cirkevných zborov, z ktorých sa väčšina (11) nachádza v severovýchodnej časti krajiny, nazývanej tiež Prekmurje. Začiatky Evanjelickej cirkvi v Slovinsku siahajú do 16. storočia, kedy reformátori Primož Trubar, Jurij Dalmatin, Sebastian Krelj a iní položili základy spisovnej slovinčiny a zároven vydali prvé tlačené knihy v slovinskom jazyku.

    Evanjelická DIAKONIA v Slovinsku, pôsobí na celom jeho území a snaží sa pomáhať ľuďom, ktorý sa ocitli v núdzi. V súčasnosti má dva stále programy - mobilnú DIAKONIU a pomoc v núdzi. Financovanie prebieha z vlastných zdrojov (milodary), ako aj zo štátnych dotácií a grantov.

   Atmosféru povznášajúcich služieb Božích si môžete priblížiť z archívu RTVS Slovinsko www.rtvslo.si - Podpornica Evangeličanska humanitarna prireditev prenos iz Hodoša

                                                                                                                              Ľubomír Marcina, správca SED Košeca

                                                                                                                                                         Foto: Lukáš Valaský

 
     
   
   
 
  » Diakonia na slávnosti 70. výročia založenia Slovenského CZ ECAV v Prahe  
 


     Na základe pozvania Slovenského CZ ECAV v Prahe päť pracovníkov zo Strediska Evanjelickej DIAKONIE Košeca a z Ústredia Evanjelickej diakonie ECAV v Bratislave, spolu s dalšími hosťami nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia, mohlo sa zúčastniť v dňoch 25. – 26. februára 2017 milej slávnosti – 70. výročia založenia Slovenského CZ ECAV v Prahe. Kostol sv. Michala ako jediný Luteránsky v Prahe má bohatú históriu, ktorá siaha až do 12. storočia. Od roku 1791 patril našim predchodcom vo viere, evanjelikom nemeckej národnosti, ktorí ho kúpili. A práve tento kostol slúži už 70 rokov potrebám Slovenského CZ ECAV v Prahe. K tomuto kostolu ma viažu živé spomienky, ked som ho navštívil po prvýkrát v roku 1984 a bol som účastný na slávnostných službách Božích, spojených s jeho posviackou, po náročnej generálnej oprave interiéru. Túto posviacku vtedy vykonal v blahej pamäti gen. biskup Prof. ThDr.Ján Michalko za účasti najvyšších predstaviteľov SLZ zo Ženevy, ako aj spolku Martin Luther Bund z Nemecka. Moja živá spolupráca s týmto zborom začala za pôsobenia brata farára ThDr.Dušana Tillingera, ktorý v roku 2004 organizoval pri tomto Slovenskom CZ v Prahe vznik Diakonie ECAV v ČR. Rád si na tieto udalosti spomínam, nakoľko okrem mojich skúseností z diakonickej služby a odovzdania kontaktov na diakonické zariadenia v Nemecku, som mal možnosť sa zoznámiť so vzácnymi ľudmi, ktorí v tomto CZ pracovali a doposiaľ pracujú. Zámerom brata farára Tillingera bolo zriadiť diakonické centrum v budove po bývalej KMK (Kresťanská mierová konferencia). Avšak pre zložité majetkovo - právne vzťahy k realizácii tohto projektu nedošlo. Pred desiatimi rokmi pri 60. výročí založenia CZ som mal opäť možnosť zúčastniť sa slávnostných služieb Božích a odovzdať súpravu k Večeri Pánovej – kalich a patenu pre potreby Slovenského CZ ECAV v Brne. Napokon v roku 2015 v predvečer sviatku – 600. výročia mučeníckej smrti upálením Majstra Jána Husa sme mali možnosť vykonať spolu s bratom farárom Jozefom Pacekom v tomto starobilom kostole služby Božie s VP pre našich cirkevníkov z Považskej Bystrice, zo SED Košeca a z CZ Kremnice. Spolupráca s týmto CZ pokračuje až do dnešných dní, ked sme opäť mohli byť svedkami milej slávnosti pri 70. výročia Slovenského CZ ECAV v Prahe v jubilejnom roku 500. výročia Reformácie. Slávnosti, nad ktorými prevzal patronát veľvyslanec SR v Prahe PhDr. Peter Weiss, ktorý zhromaždenie aj pozdravil, začali už v sobotu podvečer 25.2. bohatým programom. Históriu CZ priblížil domáci zborový farár a superintendent ECAV v ČR Mgr.Marián Čop, odzneli dalšie príhovory pozvaných hostí. Za ED ECAV na Slovensku sa zhromaždeniu prihovoril poverený riaditeľ JUDr. Ing. Ján Gasper slovami: Žijeme „v rýchlej dobe“, v dobe informácii, kedy sa z médií stala tzv. „štvrtá moc.“ Tieto média nám nepretržite prostredníctvom informácií posúvajú a často aj podsúvajú rôzne hodnoty. Dnes nie je problém informácie získať, dnes je problém si získané informácie správne vytriediť a vyhodnotiť. Nedávno som čítal úvahu, v ktorej sa autor zamýšľal nad tým ako dochádza k zmene hodnôt, ako sa z hodnôt „dobrých“ stávajú hodnoty „zlé“ a naopak. Autor však opomenul hodnoty, ktoré sú pevné a nemenné, nemenia sa časom na dobré alebo zlé. Ide o hodnoty, ktoré sú blízke ľudom, ktorí vytvárajú spoločenstvá aké sa zišlo aj dnes, v tomto kostole. Je jedno, či je doba pomalá alebo rýchla, či sa informácie získavajú ľahko alebo ťažko. Je vždy na ľudoch konkrétnej doby, aby hľadali tie najvhodnejšie formy a prostriedky ako tieto naše pevné a nemenné hodnoty „zvestovať“ čo najširšej verejnosti. Iba vdaka ľudom a pod Božím vedením si potom môžeme pripomínať udalosti ako je aj tá dnešná.

     Po príhovoroch zaznel zborový spev miestneho študentského spevokolu, ktorý sme mali možnosť hosťovať aj v CZ ECAV v Považskej Bystrici pri 70. výročí vzniku nášho CZ, pokračoval program detí, ako aj organová hra v podaní Vladimíra Kopáčika. V predpôstnu nedeľu 26.2. 2017 v rámci slávnostných služieb Božích brat superintendent Mgr.Marián Čop posvätil novonadobudnutý zvon pre vežu tohto kostola. Taktiež posvätil aj liturgické predmety – oltárny kríž a svietniky (dar Strediska Evanjelickej Diakonie Košeca). Slávnostným kazateľom pri tejto príležitosti bol brat biskup ZD ECAV na Slovensku Mgr.Milan Krivda, ktorý na základe sv. textu : Iz 54,10, vyjadril presvedčenie, že pevným bodom, o ktorý sa vždy môžeme oprieť, je Božia láska a Jeho milosrdenstvo. Zdôraznil, že Slovenský CZ ECAV v Prahe plní veľké misijné poslanie a službu nielen pre domácich viery, ale aj pre turistov, študentov či pracujúcich v Prahe. V modlitbe poprosil o pomoc a Božie požehnanie aj do dalších rokov jeho služby. Bohoslužobnému zhromaždeniu sa prihovorili vzácni hostia, a to v prvom rade kardinál ThLic.Dominik Duka, najvyšší predstaviteľ RKC v ČR, s ktorým som mal možnosť osobne sa pozhovárať. V mene Ekumenickej rady cirkví v ČR sa prihovoril patriarcha československej cirkvi husitskej ThDr.Tomáš Butta, za Sliezsku cirkev evanjelickú a. v. v ČR biskup Mgr.Jan Waclavek a další. Po skončení slávnostných služieb Božích nasledovalo pohostenie v hoteli Adler a v Husovom dome, kde sme mali možnosť pokračovať v družných rozhovoroch pri prestretých stoloch. Hospodine, pomáhaj a popraj zdaru do dalších rokov práce tohoto bohumilého Slovenského CZ ECAV v ČR.

                                                                                                                              Ľubomír Marcina, správca SED Košeca

                                                                                                                                                         Foto: Lukáš Valaský

 
     
   
   
   

  » 20 rokov zriadenia SED v Košeci  
 

     Za toto dielo lásky a služby počas 20-ročnej činnosti sme dakovali v rámci slávnostnej adventnej večierne v stredu 14. decembra v košeckom evanjelickom kostole. Pútavou káznou bohoslužobné zhromaždenie oslovil brat biskup ZD ECAV na Slovensku Milan Krivda, ktorý kázal na text Sk 9, 36: „Byť bohatý, mať všetkého hojnosť - to je snom nejedného človeka. No je to naozaj to pravé bohatstvo, o ktoré sa majú ľudia vo svojom živote snažiť? Naozaj si myslíme, že podriadiť svoj život hlavne hromadeniu majetkov, hmotného zabezpe&##269;enia, je to správne? Veľakrát sa stáva, že ten, čo má už všetkého dostatok, chce ešte viac a viac. Takýto človek sa stáva otrokom svojej mamony. Náš káznový text nám hovorí o žene menom Tabita, čo v preklade znamená Srnka. Žila v prístavnom meste Jope, kde žilo veľmi zmiešané obyvateľstvo: Židia, Helenisti, Gréci a iní. Zaujímavosťou je, že tam boli už aj kresťania a medzi nimi vynikala Tabita. Vieme o nej, že bola učeníčkou a konala mnoho dobrých skutkov. Pre vdovy v meste šila šaty, plášte a dávala chudobným almužny. Nemala čas sa veľmi zaoberať sama sebou, pomáhala tým, čo to potrebovali. Aj dnes máme medzi nami takých, o ktorých môžeme povedať, že sú bohatí na dobré skutky. Ste to aj vy, ktorí ste pred 20 rokmi pochopili, že naša viera sa prejavuje aj skutkami lásky. Pán Ježiš sa teší, ked vidí ľudí, ktorí veria v Neho naozaj úprimne a ich živá viera sa prejavuje automatickým konaním dobrých skutkov. Každý človek má nejaký talent a je dobre, ked ho bude rozvíjať a bude vedieť ním pomôcť aj druhým. Využime svoje dobré schopnosti nielen pre seba, ale pomôžme aj iným! Prajem vám, aby sme sa aj v budúcnosti dokázali tešiť z dobrého diela košeckej diakonie, ktoré vychádza z Kristovho evanjelia a mnohým pomáha.“

      Liturgiou poslúžili bratia farári Miroslav Eštok, Peter Fabok, Michal Tökoly, Jozef Pacek a prihovoril sa brat senior TUS Marián Kanuch. Na organe hral Martin Melišík z Púchova. Brat diakon Ľubomír Marcina, zakladateľ a horlivý budovateľ nielen košeckej diakonie, ale aj kostola v Košeci, vo svojom príhovore pripomenul bohumilú činnosť SED v Košeci od jeho neľahkých začiatkov až dodnes, pričom dakoval Pánu Bohu, že mu poslal do cesty skvelých, oddaných a obetavých ľudí - skutočných odborníkov, a to hlavne v osobe riaditeľa zariadenia Marcela Brečeho a vrchnej sestry Anny Kušnírovej, ako aj celému personálu, spolupracovníkom i dobrodincom. Za 20-ročnú podporu a pomoc osobitne podakoval generálnemu riaditeľovi Považskej cementárne Ladce Antonovi Barcíkovi, mužovi s veľkým, šľachetným a veriacim srdcom. Zazneli aj príhovory starostu obce Košeca Radomíra Brtána, predsedu TSK Jaroslava Bašku a povereného riaditeľa Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku Jána Gaspera. Za prítomných dekanov rímskokatolíckej cirkvi Mareka Jesenáka, Jána Mihoka a Jána Čepelu sa prihovoril Peter Valent, dlhoročný sprievodca pútnikov po Svätej zemi, ktorý už 12 rokov má v našom diakonickom zariadení svoju ťažko chorú matku. Sestra poddozorkyna CZ ECAV Považská Bystrica Ľubica Juríčková v pozdrave pripomenula 25. výročie ordinácie – vysviacky brata diakona Ľubomíra Marcinu, ich terajšieho duchovného pastiera. Vyzdvihla jeho príkladnú obetavú službu ako verného služobníka a šafára tajomstiev Božích.

     Slávnostnú atmosféru umocnil svojím vystúpením 32-členný kresťanský spevácky zbor z Košece pod vedením dirigenta a kantora Viliama Zermegha. Podujatie pokračovalo občerstvením a bratsko-sesterskými srdečnými rozhovormi v priestoroch jedálne SED Košeca.

                                                                                                Anna Kušnírová, predsedníčka SR SED Košeca | 20.12.2016

 
     
   
   
   

 

[>[[[[[[[[[[[[[a a target="_top" href="http://www.diakoniakoseca.sk">t;t;;t;;www.diakoniakoseca.skskk]